OGŁOSZENIE

 

W związku z mijającą kadencją Rad Nadzorczych czterech spółek komunalnych, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MUNDO sp. z o.o. w Lubinie, Lubińskiej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o. w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lubinie, Prezydent Miasta Lubina informuje o naborze kandydatów do Rad Nadzorczych (RN) ww spółek.

 

1. Kandydat do rady nadzorczej poszczególnej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

a) zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. ( Dz. U. Nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiadać uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia ,

b) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

 

2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia i oświadczeń, których wzór został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl  w zakładce Miejskie Spółki Komunalne oraz CV (maksymalnie dwie strony).

 

3. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie do 31.03.2009 r.

 

4. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubinie Wydział Audytu Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli
ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, z dopiskiem

„Dotyczy ogłoszenia o naborze kandydatów do Rad Nadzorczych”.

 

5. Bez rozpoznania pozostawia się:

a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;

b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

7. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

8. Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Lubina na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Gminy Miejskiej Lubin, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 42 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

 

9. Prezydent Miasta Lubina zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz wybór do RN osób spoza zgłoszonych w postępowaniu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór do Rad Nadzorczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.03.2009 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:17.03.2009 10:18