Lubin, 12 grudnia 2018r.
 
RM.0002.02.2018
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 18 grudnia 2018r. o godz. 14.00  II sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 14/2018  (Informacja  o planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin z uwagi na obszerność materiału znajduje się do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i na BIP Urzędu Miejskiego w Lubinie).
3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018r.– inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 20/2018.
4. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2019r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 12/2018.
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 13/2018.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 15/2018,
7. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 16/2018.
8. Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 17/2018.
9. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 18/2018.
10. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 19/2018.
11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji– inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Miejskiej – PROJEKT NR 21/2018.
12. Uchwała w sprawie powołania Komisji do spraw zmian w Statucie Miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Miejskiej – PROJEKT NR 22/2018.
13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.12.2018 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak