Lubin, 30 października  2018r.
 
RM.0002.11.2018
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 8 listopada 2018r. o godz. 14.00 XLVI sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/108/11 z dnia 28 czerwca 2011r. - inicjatywa uchwałodawcza Komisji ds. zmian w Statucie Miasta Lubina - PROJEKT NR 65/2018.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 66/2018.
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 67/2018.
5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 68/2018.
6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 69/2018.
7. Uchwała w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 70/2018.
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 71/2018.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 72/2018.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 73/2018.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 74/2018.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 75/2018
13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:31.10.2018 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak