Lubin, 14 sierpnia  2018r.
 
RM.0002.08.2018
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 21 sierpnia  2018r. o godz. 14.00  XLIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta   - PROJEKT   NR 48/2018.
3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta – PROJEKT NR 49/2018
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin
na lata 2018 – 2038 -
inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta   - PROJEKT NR 50/2018
5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta – PROJEKT 51/2018
6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Białkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.08.2018 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Białkowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.08.2018 15:42