Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67.

Lubin, dnia 9 marca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwał:
 
1) nr XXXVI/341/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 miasta Lubina dla terenu ograniczonego północną granicą pasa drogowego ul. Ścinawskiej, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórskiej oraz wschodnia granicą pasa drogowego ul. Ignacego Paderewskiego, położonego w obrębie 6 miasta Lubina, objętego miejscowymi planami Nr 52 i Nr 63, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
2) nr XXXVI/342/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina dla terenu ograniczonego południową granicą pasa drogowego ul. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Hutniczą do terenu kolejowego, zachodnią granicą planu miejscowego Nr 66 wzdłuż terenu kolejowego, południowo-zachodnia granicą planu miejscowego Nr 38 wzdłuż terenu kolejowego do ul. Hutniczej, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Hutniczej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, położonego w obrębie 3 miasta Lubina, na terenie nieobjętym planem miejscowym oraz na terenie objętym miejscowymi planami Nr 26, Nr 50, Nr 53 i Nr 69, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
3) nr XXXVI/340/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 136/13, 136/14, 136/15, 136/28, 136/29, 136/33, 136/34, 136/37, 136/42, 136/43, 136/45, 136/48, 136/50, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 144/2, 146/448, 146/544, 146/545, 146/469, 146/475, 146/486, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, w rejonie ulic Granitowej, Onyksowej i Biedronkowej, zlokalizowanych w jednostkach planu Nr 67 oznaczonych symbolami 9P/U, 10P/U, 4KDL, 2KDZ, 1KDZ, usytuowanych na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 r. na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, a w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, także:
  • drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 76” lub „Wniosek do planu Nr 77” lub „Wniosek do zmiany planu Nr 67” na adres:  kontakt@um.lubin.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w godzinach otwarcia Urzędu.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 9 marca 2018  r. do 30 marca 2018 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 9 marca 2018 r.
 
PREZYDENT MIASTA LUBINA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.03.2018 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Ucińska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.03.2018 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż