Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina w dniach od 2.03.2018r. do 23.03.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, w pok. 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 8.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie ul. Kilińskiego 10, w pok. 213 o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2018r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 2.03.2018r. do 23.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie ul. Kilińskiego 10, w pok. nr 213, w godzinach od 10.00 do 14.00, z ww. projektem zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 13.04.2018r. w formie:
  1. pisemnej do Prezydenta Miasta Lubina, na adres: ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Lubina, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem „studium” na adres: pjendrzejaczyk@um.lubin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.um.lubin.pl.
 
Prezydent Miasta Lubina
 
Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lubinie w dniach od 22.02.2018r. do 13.04.2018r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.02.2018 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Kielan
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.