Lubin, dnia  24 stycznia  2018r.
 
RM.0002.01.2018
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 30 stycznia  2018r. o godz. 14.00  XXXVI sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 01/2018.
3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 02/2018.
4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 03/2018
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w publicznych przedszkolach - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 04/2018.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 05/2018.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu drogowego -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 06/2018
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 67 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 07/2018.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 76 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 08/2018
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 77 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 09/2018
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta - PROJEKT NR 10/2018.
12. Uchwała w sprawie złożenia oświadczenia popierającego uchwaloną przez Radę Ministrów z dnia 7 listopada 2017r. „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla RP” -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 11/2018
13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:25.01.2018 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak