Lubin, dnia  8 listopada  2017r.
 
RM.0002. 10.2017
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 14 listopada  2017r. o godz. 14.00  XXXIV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 75/2017.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26.10.2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 76/2017.
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 77/2017.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 78/2017.
6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 79/2017.
7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 80/2017
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin  na lata 2017-2037 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 81/2017
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Lubinie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Lubinie w Szkołę Podstawową nr 3 w Lubinie z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie-  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 82/2017
10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Wyżykowskiego  w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 83/2017
11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5  w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 84/2017
12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie z klasami integracyjnymi i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie w Szkołę Podstawową nr 1 w Lubinie z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie-  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 85/2017
13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 – Szkoły Sportowej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 7 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 86/2017
14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej  w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 87/2017
15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego  w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 88/2017
16. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 12 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 89/2017
17. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 90/2017
18. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im.  Bolesława Krupińskiego w Lubinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 91/2017
19. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im.  Jana Wyżykowskiego w Lubinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 92/2017.
20. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 93/2017
21. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.11.2017 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.11.2017 14:38