Opłata reklamowa

„Uchwała reklamowa” i opłaty za reklamy
 
Uchwała Nr XXIX/268/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina jest zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie jedynym aktem prawnym regulującym sytuowanie reklam, szyldów, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie miasta Lubina. Uchwała z chwilą wejścia w życie wygasiła w tym zakresie ustalenia dotychczas obowiązujących planów miejscowych.
 
Zgodnie z przedmiotową uchwałą miasto Lubin zostało podzielone na  strefy oznaczone symbolami :
- Strefa Rynku , oznaczona symbolem A
- Strefa centrum, oznaczona symbolem C
- Strefa Starego Lubina i Kombinatu, oznaczona symbolem B
- Strefa zamieszkania , oznaczona symbolem M
- Strefa aktywności gospodarczej (usługi, handel wielkopowierzchniowy, przemysł), oznaczona symbolem AG
- Strefa sportu i lotniska , oznaczona symbolem S
- Strefa zieleni, oznaczona symbolem Z
- Strefa cmentarza , oznaczona symbolem ZC
- Strefa głównych ciągów komunikacji, oznaczona symbolem K
- Strefa infrastruktury technicznej, oznaczona symbolem IT.
 
Każda ze stref ma różne zasady i ograniczenia dotyczące przedmiotu uchwały.
Największe ograniczenia dotyczą Stref A, B i C gdzie w większości zlokalizowane są obiekty zabytkowe objęte ochroną.
 
Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym DZ.U. z 2003 r Nr 80. Poz. 717 z późn. zmianami:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(…)
16a) „reklamie” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;
16b) „tablicy reklamowej” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
16c) „urządzeniu reklamowym” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
16d) „szyldzie” – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;
Zgodnie z Art. 17a i 17b  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 1991 Nr 9 poz. 31 z poźn. zmianami:
 
Art. 17a.
1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
3. Opłatę reklamową pobiera się od:
1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.
5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, o których mowa w ust. 2:
1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.
6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.
 
Art. 17b.
1. Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej.
2. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.
3. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.
4. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w ust. 3, wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXIX/269/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.  o opłacie reklamowej na terenie miasta Lubina wprowadzona została opata reklamowa:
w wysokość:
1. stawka części stałej opłaty reklamowej wynosi 2,45 zł dziennie;
2. stawka części zmiennej opłaty reklamowej wynosi 0,20 zł od 1 m ² pola powierzchni tablicy reklamowej lub urzędzenia reklamowego służacych ekspozycji reklamy dziennie.
w terminnach:
1. do dnia 30 marca za pierwszy kwartał,
2. do dnia 30 czerwca za drugi kwartał,
3. do dnia 30 września za trzeci kwartał,
4. do dnia 20 grudnia za czwarty kwartał..
 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od dnia następnego po dniu, w którym umieszczono tablicę lub urządzenie reklamowe lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku.
 
Na podstawie powyższej uchwały na terenie miasta Lubina obowiązuje opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
Istniejące szyldy nie podlegają opłacie i obowiązkowi deklaracji, muszą jednak spełniać wymogi uchwały regulującej zasady ich sytuowania.
 
Zgodnie z  § 9 uchwały Nr XXIX/268/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta ustalono 12 miesięcy na dostosowanie istniejących w dniu wejścia w życie uchwały obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w tym szyldów do zakazów, zasad i warunków w niej określonych.
 
Uwaga:
Do czasu dostosowania reklamy, należy złożyć deklarację i uiścić stosowną opłatę reklamową.
 
Informacji w Urzędzie Miejskim udzielają:
- w sprawach dot. reklam - Wydział Infrastruktury
Pan Krzysztof Nowak p. 231 tel. 76 74-68-122
Pani Renata Dąbrowska p. 224 tel. 76 74-68-186
- w sprawach dot. szyldów – Referat Architektury
Pani Agnieszka Ucińska p. 213 tel. 76 74-68-270
Pani Ewelina Kielan p. 213 tel. 76 74-68-195
Pan Piotr Jendrzejaczyk p.201 tel. 76 74-68-193
- w sprawach dot. deklaracji na opłatę reklamową – Wydział Finansowy
Pani Katarzyna Matynia-Gorgoń p. 34 tel. 76 74-68-134

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata reklamowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.09.2017 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:18.09.2017 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż