Lubin, dnia  7 czerwca  2017r.
 
RM.0002. 05.2017
 
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 13 czerwca  2017r. o godz. 14.00  XXIX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2016 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 38/2017.
3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 39/2017.
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2017-  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 41/2017.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017 – 2036 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 42/2017
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem miejscowym nr 75 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 32/2017.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 40/2017
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Bilet+” dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 33/2017.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 34/2017.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/250/17 RM w Lubinie z dnia 28.03.2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Lubin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 35/2017.
11. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 36/2017.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 37/2017.
13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 43/2017
14. Uchwała w sprawie opłaty reklamowej  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 44/2017
15. Uchwała w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 45/2017
16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.06.2017 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak