Pokrywanie należności mieszkaniowych poborowym żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych,
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat lub
- cywilnoprawna umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych lub
- akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
- decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
- zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały,
- pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione.


OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 101 (I piętro) dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, pok. Nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 461 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. Nr 116, poz.1238 z późn. zmianami) i paragraf 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie ryczałtu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków (Dz. U. Nr 279, poz. 2756).

INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerem telefonu: 74-68-232.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pokrywanie należności mieszkaniowych poborowym żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2009 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.08.2013 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.08.2013 10:26 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)"

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:26 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)"

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:26 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)"

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:26 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)"

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:25 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:25 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:25 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:25 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)

(Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 10:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 15:18 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)"

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 15:18 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące należności mieszkaniowych)"

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 15:18 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)"

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 15:18 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (oświadczenie
dotyczące sytuacji życiowej)"

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2009 12:42 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)