Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21, 22 (parter)
tel. 76 3070581, 76 3070562

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz wniosku: „wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych” lub „wniosek o  udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych)
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- dowód uiszczenia opłaty

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

OPŁATY:
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie),
31 zł – opłata za udzielenie informacji za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby dokonana w kasie Urzędu - pokój 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin  Nr  82 1240 3464 1111 0010 2750 4078

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie o udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.03.2015 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.01.2022 14:41