LV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 7 listopada  2014r.

 

RM.0002. 09.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 13 listopada 2014r. o godz. 14.00  LV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 67/2014.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 68/2014.

4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 69/2014.

5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 70/2014.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 71/2014.

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 72/2014.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 73/2014.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 74/2014.

10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Prezydenta Miasta Lubina oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 75/2014.

11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2014r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 76/2014.

12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 77/2014.

13. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 78/2014.

14. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 79/2014.

15. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.11.2014 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.