Lubin, dnia 27 sierpnia 2014r.

 

RM.0002. 06.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 2 września 2014r. o godz. 14.00  LII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 51/2014

3. Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 46/2014.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 47/2014.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 48/2014.

6. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza- inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 49/2014.

7. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 50/2014.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 52/2014

9. Apel do Prezydenta Miasta Lubina w sprawie wycofania ze wszystkich szkół lubińskich samoobsługowych automatów spożywczych - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 53/2014

10. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B”  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 54/2014

11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 55/2014.

12. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin do kategorii dróg gminnych  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 56/2014.

13. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin do kategorii dróg gminnych  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 57/2014.

14. Dyskusja nad interpelacjami Radnego Krzysztofa Olszowiaka.

15. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:28.08.2014 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.08.2014 13:03