Lubin, dnia 17 czerwca 2014r.

 

RM.0002. 05.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 24 czerwca 2014r. o godz. 14.00  LI sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2013 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 34/2014.

3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 35/2014.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem miejscowym Nr 55  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 36/2014.

5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o zwolnieniach od podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach pomocy de minimis  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 37/2014.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2014r.  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 38/2014.

7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 39/2013.

8. Uchwała w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin na rzecz Powiatu Lubińskiego  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 41/2014.

9. Uchwała w sprawie wykonywania przez Gminę Miejską Lubin działalności w zakresie telekomunikacji  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 40/2014.

10. Uchwała w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 42/2014.

11.  Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 43/2014.

12. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 44/2014.

13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.06.2014 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak