XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 5 lutego 2014r.

 

RM.0002. 02.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 11 lutego 2014r. o godz. 14.00  XLVIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem nr 46 dla terenów oznaczonych symbolami: 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 12 MN/U, 18 MN/U, 2MU, 3 MU i 4 MU   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 08/2014.

3. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 09/2014.

4. Uchwała w sprawie udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Barbary, bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 730/139 i 1077/3 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 10/2014.

5. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 11/2014

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 63 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 12/2014.

7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2014r.  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 13/2014.

8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 14/2014.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.02.2014 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.02.2014 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż