Lubin, dnia 15 stycznia 2014r.

 

RM.0002. 01.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 21 stycznia 2014r. o godz. 14.00  XLVII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 115/2013.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miejskiej Lubin ze spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. z siedzibą w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 01/2014.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego granicach administracyjnych miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 02/2014.

5. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 03/2014.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Lubina na lata 2014-2020  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 04/2014.

7. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/261/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 06/2014.

8. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 05/2014.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Jankowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.01.2014 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Jankowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak