XLV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 12 listopada 2013r.

RM.0002. 13.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 19 listopada 2013r. o godz. 14.00  XLV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ustanowionej jako pomnik przyrody  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 90/2013.

3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 92/2013.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 93/2013.

5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 94/2013.

6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 95/2013.

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 96/2013.

8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 97/2013.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 61  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 98/2013.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 99/2013.

11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.11.2013 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.11.2013 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż