Lubin, dnia 1 października 2013r.

 

RM.0002. 10.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 1 października 2013r. o godz. 14.30  XLII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 60  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 72/2013.

3. Uchwała w sprawie udzielenia dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 381/17, położonej w obrębie 9 miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 73/2013.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 74/2013.

5. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 75/2013.

6. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 76/2013.

7. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 77/2013.

8. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr LXXX/357/06 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 78/2013.

9. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 79/2013.

10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.09.2013 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.09.2013 11:56