I. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

II. Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

III. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stacje zlewną.

 

IV. Termin załatwienia
- Niezwłocznie - nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów

 

V. Miejsce załatwienia
Urząd miejski w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

 

VI. Sposób załatwienia
- zezwolenie udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

 

VII. Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107 PLN
konto: 031240 3464 1111 0010 2751 1223

 

VIII. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina.

 

IX. Podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D.U. z 2012r. , poz.391) i 951),
-  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012, poz. 299),
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpady i nieczystości - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.07.2013 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.07.2013 12:27