Lubin, dnia  9 lipca 2013r.

 

RM.0002. 08.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 16 lipca 2013r. o godz. 14.00  XXXX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 61/2013.

3. Uchwała w sprawie zwrotu nieruchomości przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 62/2013.

4. Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 63/2013.

5. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2013r. nr NK-N.4131.70.23.2013.JK8 w sprawie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXVIII/289/13 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubienie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 64/2013.

6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 65/2013.

7. Dyskusja nad interpelacją radnego Krzysztofa Olszowiaka.

8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.07.2013 16:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak