Lubin, dnia 5 czerwca 2013r.


RM.0002. 07.2013


Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 11 czerwca 2013r. o godz. 14.00  XXXIX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2012 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 53/2013.

3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 54/2013.

4. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 51/2013.

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 55/2013.

6. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 56/2013.

7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 57/2013.

8. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 58/2013.

9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 59/2013.

10. Dyskusja nad interpelacją radnego Krzysztofa Olszowiaka.

11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.06.2013 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.06.2013 11:49