XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 15 maja 2013r.

 

RM.0002. 06.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 21 maja 2013r. o godz. 14.00  XXXVIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/276/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum nr 3 w Lubinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Lubinie, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Lubinie, I Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 46/2013.

3. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 44/2013.

4. Uchwała w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii i Oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii oraz Oddziału  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 45/2013.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2013r.  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 41/2013.

6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 42/2013.

7. Uchwała w sprawie stawek przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 43/2013.

8. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 37/2013.

9. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 40/2013.

10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 47/2013.

11. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 48/2013.

12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 49/2013.

13. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 50/2013.

14. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.05.2013 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:16.05.2013 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż