Gmina Miejska Lubin wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
dla poprawy jakości infrastruktury gminnej.

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy Odrodzenia 10-16

Głównym założeniem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji miasta.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. Odrodzenia 10-16 w Lubinie. Dzięki zagospodarowaniu terenu i przekształceniu go na tereny przyjazne mieszkańcom nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Odrodzenia i Lubina.
Projekt ten stanowi jeden z elementów prac zmierzających do podniesienia atrakcyjności tego terenu jako centrum skupiającego aktywność gospodarczą i usługi dla ludności, oraz mieszkaniowego obszaru miasta.
W ramach projektu wykonano:
 - uporządkowano ruch pojazdów i pieszych,
 - stworzono "zielony azyl" z placem zabaw,
 - przebudowano kanalizację deszczową,
 - zamontowano oświetlenie uliczne.

 

 

Efekty realizacji projektu:
Produkt: Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej [m2] - 3368;
Rezultat: Przestrzeń międzyblokowa o podniesionej funkcjonalności i użyteczności [szt.] – 1

 

Kwota dofinansowania z UE: 510.013,27 PLN, co stanowi 52,94 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tytuł projektu: Rewitalizacja Skweru im. Wyżykowskiego

Projekt rewitalizacji Skweru im. Wyżykowskiego polegający na przywróceniu
funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych został ujęty w Lokalnym Planie Rewitalizacji i wpisuje się w koncepcję LPR, której głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Projekt rewitalizacji skweru im. Wyżykowskiego zakładał:
• Budowę ścieżki rowerowej. Umożliwiła ona swobodny przejazd przez jego obszar, łącząc rowerowe ciągi komunikacyjne, a także diametralnie poprawiając bezpieczeństwo osób spacerujących po obszarze skweru.
• Ekspozycję minerałów przy istniejącym pomniku Wyżykowskiego - projekt objął realizację ekspozycji kilkunastu minerałów w postaci dużych brył skalnych i głazów narzutowych. Tym samym wzmocnią się funkcję skweru jako miejsca dla rodzinnego wypoczynku.
• Budowę latarni parkowych, co diametralnie zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi wykorzystanie skweru dla funkcji społecznych także po zmroku.
• Budowę placu zabaw, który umożliwi rodzinne spędzanie czasu z najmłodszymi.
• Budowę elementów małej architektury takich jak: pergole, trejaże, bramy ławki, kosze na śmieci, co wpłynie na poprawę funkcji rekreacyjno wypoczynkowych i znacznie podniesie atrakcyjność skweru.

 

Efekty realizacji projektu:
Produkt: Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej [m2] – 18 736
Rezultat: Liczba wybudowanych, zmodernizowanych i poddanych renowacji lub rewitalizacji obiektów, w tym parków [szt.] – 1

 

 

 

Kwota dofinansowania z UE: 717 062,56 PLN, co stanowi 54,84 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tytuł projektu: Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej

Przedmiotem projektu jest modernizacja, znajdujących się w ścisłym centrum miasta Lubina ulic Odrodzenia i Kolejowej, które ze względu na swoją lokalizację, oddziałują korzystnie na mieszkańców miasta, użytkowników dróg oraz okolicznych mieszkańców.
Przedmiotowe ulice są jedną z głównych arterii komunikacyjnych dla obszaru miasta Lubina, który został wskazany, w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jako obszar wsparcia, charakteryzujący się wyższymi, niż średnia w mieście, wskaźnikami mierzącymi bezrobocie, poziom ubóstwa i wykluczenia oraz niekorzystne trendy demograficzne.
Aby ograniczyć nasilające się zjawisko marginalizacji obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych ulic, zlokalizowano tam funkcje handlowo usługowe (centrum aktywności gospodarczej) oraz podjęto decyzję o rozwoju regionalnego centrum rekreacyjnego.
Projekt objął: przebudowę jezdni przedmiotowych ulic (prowadzącą m.in. do poprawy nośności do 115 kN/Oś), przebudowę skrzyżowań ulicy Odrodzenia z ulicą Kolejową, ulicy 1-go Maja z ulicą Kolejową, ulicy Odrodzenia z ulicą Sikorskiego, Traugutta i Sienkiewicza, remont obustronnych chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę miejsc parkingowych i zatok autobusowych oraz modernizację infrastruktury komunalnej (sieci energetycznej oraz sieci wodno kanalizacyjnej – usuwanie kolizji).
W efekcie zaplanowanych zadań przewiduje się korzystny wpływ projektu na użytkowników dróg (skrócenie czasu przejazdu, ograniczenie kosztów użytkowania pojazdów, poprawa bezpieczeństwa), okolicznych mieszkańców (mniejszy poziom hałasu, wibracji, spalin) oraz organizacje zlokalizowane w sąsiedztwie przedmiotowych ulic (lepsza dostępność). Projekt będzie miał zatem pozytywne oddziaływanie w warstwie społecznej, gospodarczej oraz ekologicznej.

 

 

 

Efekty realizacji projektu:
Produkt: Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim [km] – 2,15
Rezultaty: Nośność drogi / obiektu mostowego [kN/oś] - 115
Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach [PLN/rok] - 2.479.112,00

 

 

 

Kwota dofinansowania - 6.378.949,28 PLN, co stanowi 70,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy Odrodzenia 10-16.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.11.2012 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Tobjasz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:29.08.2017 14:20