I. ZGROMADZENIE
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" (wniosek do pobrania w załączniku),
2. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
3. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 
DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organizator składa zawiadomienie o zgromadzeniu w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji zakazującej zgromadzenia wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Zawiadomienie przekazuje się pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, pok. Nr 13, za pomocą faksu pod nr telefonu 76 74-68-267, ustnie do protokołu pod nr telefonu 76 74-68-117 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@um.lubin.pl
 

II. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia"
 
DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie pod numerem telefonu 76 74-68-117 lub na adres poczty elektronicznej: zgromadzenia@um.lubin.pl
 
 
III. INFORMACJE WSPÓŁNE DLA ZGROMADZEŃ
Informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.
 
W przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 
OPŁATY SKARBOWE:
Nie podlega opłacie skarbowej
 
SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Lubinie.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).

INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerem telefonu: 76 74-68-117.
W przypadku, gdy zgromadzenie organizowane jest na drodze publicznej niezbędne jest zezwolenie odpowiedniego organu (informacji w tej sprawie udziela pracownik Wydziału Spraw Komunalnych pod numerem telefonu: 76 74-68-189).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 14:20