Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070581, 76 3070570, 76 3070616

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokument ze zdjęciem do wglądu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem (konsulowi również za pomocą poczty lub telefaksu)
Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

OPŁATY SKARBOWE:
czynność zgłoszenia utraty dowodu osobistego jest wolna od opłat

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

ZAŁĄCZNIKI:
Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.01.2022 14:31