Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070581, 76 3070570, 76 3070616

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o żądanej treści (Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany. Wystarczy, aby zawierał: wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy oraz zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji)
- dowód osobisty lub paszport do wglądu
- dokument uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika

Z wnioskiem o wydanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych można wystąpić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.

OPŁATY SKARBOWE:
- 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
dokonane w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu podania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta – pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW:
Osobiście lub przez pełnomocnika

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.01.2022 14:44