I. PODSTAWA PRAWNA
1. dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663)
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o podział nieruchomości. (wniosek do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku.
- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95.
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości.*
- wykaz zmian gruntowych.*
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.*
- mapę z projektem podziału.*

* jeżeli wymagane jest wyrażenie opinii dotyczącej zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami szczególnymi, dokumenty dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii.

III. OPŁATY
Nie pobiera się.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział  Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska
(pokój 203a, tel. 76 307 0209).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina /odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta/,
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI
1. Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.03.2021 10:42