PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.) ,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.),

- załącznik nr 1 do uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin  ((Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 13,  poz. 330  ze zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd (wniosek do pobrania w załączniku ).

Załączniki:

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów opiniodawczych nieruchomości, która ma być przekazana w trwały zarząd,

- statut jednostki organizacyjnej.

 

OPŁATY

Nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

pok. 206, II piętro, tel. 76/74-68-150.

 

UWAGI:

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości mogą składać gminne jednostki organizacyjne  (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Wniosek o oddanie nieruchomości zabudowanej /niezabudowanej/ w trwały zarząd
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.09.2014 14:29