PODSTAWA PRAWNA
art. 25, art. 28, art. 37, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 782) w związku z § 7 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek (wniosek do pobrania w załączniku)
Załączniki:
· dokumenty stwierdzające , że nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja pozwolenia na budowę lub inne posiadane dokumenty wydane przez właściwy organ)
· w przypadku następcy prawnego - dokument potwierdzający nabycie prawa do budynku (umowa kupna, postanowienie sądu)
· kopia mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą.

OPŁATY
Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI
Do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ww. terminie strona otrzymuje pisemną odpowiedź. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przygotowywana jest wymagana przepisami dokumentacja. Po jej skompletowaniu wywieszony zostaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do zbycia. Po tym terminie strona wzywana jest do podpisania protokołu, będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

UWAGI
Nieruchomość może być sprzedana dzierżawcy, który za zgodą właściciela nieruchomości dokonał zabudowy nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę lub jego następcy prawnego, jeżeli dzierżawa zawarta została na podstawie pisemnej umowy co najmniej na 10 lat oraz dokonana zabudowa jest zgodna z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sprzedaż nieruchomości obejmie grunt wraz z zabudowaniami. Na poczet ceny sprzedaży budynku zaliczona zostanie wartość nakładów poniesionych na jego budowę. Sprzedaż budynku nastąpi za cenę nie niższa niż kwota należna z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na budowę.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat - osoby (następcy prawnego osoby), która dokonała zabudowy nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.06.2015 14:18