PODSTAWA PRAWNA:
- art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- § 9 załącznika do uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek (wniosek do pobrania w załączniku).
2. Załącznik:
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- dokument potwierdzający zakończenie budowy (należy dostarczyć tylko w przypadku
nie ujawnienia budynku w księdze wieczystej).
 
OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ww. terminie strona otrzymuje pisemną odpowiedź. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przygotowywana jest wymagana przepisami dokumentacja. Po jej skompletowaniu wywieszony zostaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do zbycia.
Po tym terminie strona wzywana jest do podpisania protokołu, będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego.
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Sprawę prowadzi: Ewelina Słabicka, pokój nr 209, tel. 76 74-68-149.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
UWAGI:
Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona według stanu na dzień sprzedaży.
Należna kwota za sprzedaż nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata nie może być niższa niż 35% ceny i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Gminy Miejskiej Lubin w stosunku do nabywcy z tytułu niespłaconej części ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
Sprzedaż nieruchomości może nastąpić pod warunkiem, iż wszyscy współużytkownicy wieczyści gruntu złożą wniosek w przedmiotowej sprawie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.04.2021 14:19