Podstawa prawna: art. 40 ust. 1, 4 i 6 i art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 i §§8, 10a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1986r. Nr 86 poz. 33; z późn. zm.), Zarządzenie P.01151 – 10/2002 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie umieszczenia obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego” 
(do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:

a) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z trwale zaznaczoną lokalizacją obiektu handlowego/usługowego wraz z podaniem nr działki i obrębu oraz z naniesionym stanem władania i z wykreślonymi liniami regulacyjnymi drogi uzyskana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w Lubinie,
ul. Słowiańska 2,
b) pozwolenie na budowę,
c) projekt obiektu handlowego/usługowego*,
d) kopię wypisu z rejestru handlowego Sądu Gospodarczego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


II. OPŁATY

1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe i usługowe umieszczone przy drogach powiatowych
2. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty handlowe i usługowe umieszczone przy drogach gminnych
3. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego (punkty cmentarne, akcje promocyjne, itp.):
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

IV. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Zarządca drogi przed udzieleniem zezwolenia wydaje opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, w której określa warunki i terminy zajęcia pasa.
3. Zajmujący pas drogowy po otrzymaniu pozytywnej opinii o której mowa w pkt 2, jest obowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa przedstawić zarządcy drogi wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
4. Zarządca drogi po otrzymaniu wniosku wymienionego w pkt 3 wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
5. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt handlowy lub usługowy, liczby dni zajęcia pasa drogowego określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Spraw Komunalnych. Miejsce załatwienia sprawy: pok.226, II piętro, tel. 74-68-248.


VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


V. UWAGI
1. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty (§11 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych).
2.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego/usługowego)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.09.2021 11:11