Wzory dokumentów

WZORY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1) INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO dotycząca zgłaszanej osoby. Informacja zachowuje swoją ważność, jeżeli jej uzyskanie nastąpiło nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia kandydata na ławnika.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

2) OŚWIADCZENIE kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Załącznik: dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych:

3) OŚWIADCZENIE kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

Załącznik: dotyczący posiadania władzy rodzicielskiej:

4) DODATKOWE OŚWIADCZENIE kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Załącznik: dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika:

5) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załącznik: wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika:

6) LISTĘ OSÓB, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Załącznik: wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika:

7) AKTUALNY ODPIS z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub ZAŚWIADCZENIE potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata.

UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8) 2 ZDJĘCIA zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzory dokumentów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.06.2011 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.08.2018 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.08.2018 15:20 Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:20 Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:20 Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:20 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:20 Usunięto załącznik Oświadczenie 3
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:19 Usunięto załącznik Oświadczenie 2
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:19 Usunięto załącznik Oświadczenie 1
(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:19 Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarskie
(Tomasz Przyszlak)
11.12.2015 11:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.12.2015 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:07 Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
(Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:07 Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
(Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:07 Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
(Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:06 Usunięto załącznik Oświadczenie 3
(Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:06 Usunięto załącznik Oświadczenie 2
(Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 14:06 Usunięto załącznik Oświadczenie 1
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Wzory dokumentów"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:50 Dodano załącznik "Lista poparcia"
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:48 Usunięto załącznik Oświadczenie 1
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:48 Usunięto załącznik Oświadczenie 2
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:48 Usunięto załącznik Oświadczenie 3
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:48 Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarskie
(Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:48 Usunięto załącznik Lista poparcia
(Tomasz Przyszlak)
14.06.2011 15:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.06.2011 15:15 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia na ławnika"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:50 Dodano załącznik "Lista poparcia"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:50 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:50 Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
(Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:48 Usunięto załącznik Informacja (Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2011 09:38 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)