Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

PODSTAWY PRAWNE
· Art. 7, ust. 2, pkt 2 lit. a oraz art. 14, ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami,
· § 4, ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz. U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685 z późn. zmianami

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony „Wniosek o zmianę danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką”  (do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:
q Odpis z rejestru przedsiębiorców,
q Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,
q Kopię dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce stałego zameldowania lub aktualny adres siedziby przedsiębiorstwa.

UWAGA:
ORYGINAŁY W/W DOKUMENTÓW NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU OSOBIE ROZPATRUJĄCEJ WNIOSEK

OPŁATY SKARBOWE
5,00 - wniosek
0,50 zł/szt - załączniki

OPŁATY ZA ZMIANĘ DANYCH W LICENCJI
20,00 zł - gdy licencji udzielono na okres od 2 do 15 lat
25,00 zł - gdy licencji udzielono na okres od 15 do 30 lat
30,00 zł - gdy licencji udzielono na okres od 30 do 50 lat

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
Po złożeniu kompletnego wniosku strona w terminie 30 dni otrzymuje decyzję administracyjną dotyczącą zmiany danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGA
W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych załączników niezbędnych do rozpatrzenia niniejszego wniosku strona zostanie wezwana do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania wniosek pozostanie bez rozpatrzenia zgodnie z przepisami art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

INFORMACJE
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 74-68-249 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubinie w pokoju nr 235, II piętro

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.09.2009 12:52