Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

PODSTAWY PRAWNE:
- Art. 5, ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7, ust. 2, pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami,
- § 2, ust.1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz. U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685 z późn. zmianami

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony "Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką"  (do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:
- Odpis z rejestru przedsiębiorców,
- Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej ( REGON )
- Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ( NIP )
- Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że zatrudnieni kierowcy i przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli karani za przestępstwa karne skarbowe, przeciw bezpieczeństwu w ruchu lądowym, przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciw mieniu lub dokumentom.
- Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców
- Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego jedynym właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,
- Kopię prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji.

UWAGA:
ORYGINAŁY W/W DOKUMENTÓW NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU OSOBIE ROZPATRUJĄCEJ WNIOSEK

OPŁATY SKARBOWE
5,00 zł - wniosek
0,50 zł/szt - załączniki

OPŁATY ZA WYDANIE LICENCJI
200,00 zł - licencja na okres od 2 do 15 lat
250,00 zł - licencja na okres od 15 do 30 lat
300,00 zł - licencja na okres od 30 do 50 lat

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
Po złożeniu kompletnego wniosku strona w terminie 30 dni otrzymuje decyzję administracyjną dotyczącą wydania lub odmowy wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGA
W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych załączników niezbędnych do rozpatrzenia niniejszego wniosku strona zostanie wezwana do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania wniosek pozostanie bez rozpatrzenia zgodnie z przepisami art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

INFORMACJE
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 74-68-249 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubinie w pokoju nr 235, II piętro

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.07.2016 14:31