PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 333.
Aktualne stawki link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza) tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z ewidencji gruntów, itp.
- wypełniony formularz DR-1 – informacja o gruntach
- wypełniony załącznik ZDR- 1 w przypadku przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- wypełniony załącznik ZDR-2 w przypadku przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularze do pobrania link
 
II. OPŁATY
Bez opłat

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

IV. INFORMACJE DODATKOWE
- Osoby prawne są obowiązane złożyć, w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (formularze Deklaracja na podatek rolny), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
-Odpowiednio skorygować deklarację w razie zmian tj. zakup lub sprzedaż gruntów rolnych.
-wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, organ podatkowy na podstawie złożonej korekty zmniejsza wysokość należnego na dany rok podatku.
- Niezgłoszenie użytków rolnych i budynków do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Gmina Miejska Lubin
PeKaO S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2020 10:37