Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.
- uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
- uchwała Nr XXXIV/304/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4906 z dnia 28.11.2017 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- Pismo przewodnie wraz z wypełnionym formularzem „Deklaracja na podatek rolny ”. (do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
W razie nie przyjęcia deklaracji do realizacji wniosek o wyjaśnienie w terminie 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku (do 15.03, 15.05, 15.09, 15.11 roku podatkowego), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, od której służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Osoby prawne są obowiązane złożyć, w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (formularze Deklaracja na podatek rolny), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
- Odpowiednio skorygować deklarację w razie zmian tj. zakup lub sprzedaż gruntów rolnych.
- Bez wezwania wpłacać zadeklarowany podatek, w terminach jak wyżej.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od rolnego, organ podatkowy na podstawie złożonej korekty zmniejsza wysokość należnego na dany rok podatku.
- Nie zgłoszenie użytków rolnych i budynków do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Gmina Miejska Lubin
PeKaO S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:06 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:06 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:06 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:04 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:04 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:02 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:02 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:01 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:01 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik DR-1 (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik ZR-1/A (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik ZR-1/B (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik DR-1 .DOC (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik ZR-1/A .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:56 Usunięto załącznik ZR-1/B .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:55 Usunięto załącznik Oświadczenie .DOC
(Tomasz Przyszlak)
16.12.2013 13:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 11:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "Oświadczenie .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "ZR-1/B .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "ZR-1/A .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "DR-1 .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:17 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:17 Dodano załącznik "ZR-1/B" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:17 Dodano załącznik "ZR-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:17 Dodano załącznik "DR-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik ZR-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik ZR-1/B (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik DR-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik Oświadczenie w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik ZR-1/A w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:16 Usunięto załącznik ZR-1/B w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:15 Usunięto załącznik DR-1 w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:30 Dodano załącznik "DR-1 w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:30 Dodano załącznik "ZR-1/B w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:30 Dodano załącznik "ZR-1/A w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:30 Dodano załącznik "Oświadczenie w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Dodano załącznik "DR-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Dodano załącznik "ZR-1/B" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Dodano załącznik "ZR-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Usunięto załącznik DR-1 w PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:18 Usunięto załącznik ZR-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik ZR-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik DR-1 w RTF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik Oświadczenie w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik ZR-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik Oświadczenie w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:17 Usunięto załącznik ZR-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:15 Dodano załącznik "Oświadczenie w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:15 Dodano załącznik "Oświadczenie w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "ZR-1/B w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "ZR-1/B w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "ZR-1/A w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "ZR-1/A w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "DR-1 w RTF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:14 Dodano załącznik "DR-1 w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:09 Usunięto załącznik Pobierz formularz DR-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:09 Usunięto załącznik Pobierz formularz DR-1 w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:09 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:09 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)