Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.
- uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
- uchwała Nr XXXIV/304/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4906 z dnia 28.11.2017 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza) tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z ewidencji gruntów, itp.
- wypełniony formularz „Informacja w sprawie podatku rolnego” (do pobrania w załączniku)
- wypełniony formularz oświadczenia podatkowego (do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie:
- 30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie w/w podatku, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
- Nie zgłoszenie użytków rolnych i budynków do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:02 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:02 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:02 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:01 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:56 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:56 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:55 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:55 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 10:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:52 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:52 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:52 Usunięto załącznik IR-1 (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik ZR-1/A (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik ZR-1/B (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik IR-1 .DOC (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik ZR-1/A .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik ZR-1/B .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:51 Usunięto załącznik Oświadczenie .DOC
(Tomasz Przyszlak)
16.12.2013 13:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 11:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "Oświadczenie .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "ZR-1/B .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "ZR-1/A .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:52 Dodano załącznik "IR-1 .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:14 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:14 Dodano załącznik "ZR-1/B" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:14 Dodano załącznik "ZR-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:14 Dodano załącznik "IR-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik ZR-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik ZR-1/B (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik IR-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik Oświadczenie w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik ZR-1/A w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik ZR-1/B w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:13 Usunięto załącznik IR-1 w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "IR-1 w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "ZR-1/B w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "ZR-1/A w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "Oświadczenie w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:29 Dodano załącznik "IR-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:29 Dodano załącznik "ZR-1/B" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:29 Dodano załącznik "ZR-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:29 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:28 Usunięto załącznik IR-1 w RTF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:28 Usunięto załącznik IR-1 w PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:28 Usunięto załącznik ZR-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:27 Usunięto załącznik ZR-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:27 Usunięto załącznik ZR-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:27 Usunięto załącznik Oświadczenie w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:27 Usunięto załącznik ZR-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:27 Usunięto załącznik Oświadczenie w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "Oświadczenie w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "Oświadczenie w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "ZR-1/B w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "ZR-1/B w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "ZR-1/A w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "ZR-1/A w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "IR-1 w RTF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:23 Dodano załącznik "IR-1 w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:20 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr
LXXI/322/05 z dnia 22 listopada 2005 r.

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie
LXXI/321/05 z dnia 22 listopada 2005 r.

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZR-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz IR-1 w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz IR-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:19 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)