PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 333.
Aktualne stawki link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza) tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z ewidencji gruntów, itp.
- wypełniony formularz IR-1 – informacja o gruntach
- wypełniony załącznik ZIR- 1 w przypadku przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- wypełniony załącznik ZIR-2 w przypadku przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
- wypełniony załącznik ZIR-3 dane pozostałych właścicieli
Formularze do pobrania link
 
II. OPŁATY
Bez opłat

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie
 
IV. OPŁATY
bez opłat
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie
- 30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.
 
VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie
 
VII. TRYB ODWOŁAWCZY
- odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
- Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie w/w podatku, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
- Niezgłoszenie użytków rolnych i budynków do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2020 10:34