Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) – (tekst jednolity DZ.U. z 2014r., poz. 849 z późniejszymi zmianami)
- uchwała nr XXXIV/302/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4909 z dnia 28.11.2017 r.),

I WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie środka transportu tj. faktura zakupu, umowa kupna - sprzedaży, itp.
- wypełniony formularz DT-1 „ Deklaracja na podatek od środków transportowych ”. (formularz DT-1 i DT-1/A do pobrania w załączniku)

II OPŁATY
bez opłat

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
w razie nie przyjęcia deklaracji do realizacji wniosek o wyjaśnienie w terminie 30 dni

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

V TRYB ODWOŁAWCZY
Gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku ( do 15 lutego – I rata, do 15 września – II rata ) organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, od której służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. Urzędu.

VI UWAGI
- Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych.
- Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
- W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
- Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
- Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
- Osoby fizyczne są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru ( DT-1, DT-1/A ), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- Skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
- Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września roku podatkowego - II rata. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
- Osoby i jednostki uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Lubin, zgodnie z zawiadomieniem organu podatkowego o zmianie numeru konta bankowego lub:
Gmina Miejska Lubin
PeKaO S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:22 Dodano załącznik "DT-1A" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:22 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:21 Usunięto załącznik DT-1A (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:21 Usunięto załącznik DT-1 (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 15:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 14:33 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 14:33 Dodano załącznik "DT-1A" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 14:30 Usunięto załącznik DT-1 (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 14:30 Usunięto załącznik DT-1/A (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 14:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2014 13:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2013 13:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 12:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:07 Dodano załącznik "DT-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:07 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:06 Usunięto załącznik DT-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:06 Usunięto załącznik DT-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 14:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:20 Dodano załącznik "DT-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:20 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:19 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr
XIX/73/07 z dnia 15 listopada 2007 r.

(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz DT-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:19 Usunięto załącznik Pobierz formularz DT-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.02.2009 12:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:09 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)