PODSTAWA PRAWNA
- art. 2-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
Aktualne stawki link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- Pismo przewodnie
- formularz DN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości
- załącznik ZDN-1 -Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- załącznik ZDN-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularze do pobrania link
 
II. OPŁATY
Bez opłat
 
III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie.
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE
- Osoby prawne są obowiązane złożyć, w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklarację na podatek od nieruchomości, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (deklaracja na podatek od nieruchomości), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
- Odpowiednio skorygować deklarację w razie zmian tj. zakup lub sprzedaż nieruchomości.
- Bez wezwania wpłacać zadeklarowany podatek na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminie do 31 stycznia pierwsza rata, kolejne do 15 każdego miesiąca.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, organ podatkowy na podstawie złożonej korekty zmniejsza wysokość należnego na dany rok podatku.
- Niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Gmina Miejska Lubin
PeKaO S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2020 10:30