Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- art. 2-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (tekst jednolity DZ.U. z 2014r., poz. 849)
- uchwała Nr XXXIV/303/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4905 z dnia 28.11.2017 r.).
- uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 r.  w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- Pismo przewodnie wraz z wypełnionym formularzem „Deklaracja na podatek od nieruchomości”. (formularz do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY/ODPOWIEDZI
W razie nie przyjęcia deklaracji do realizacji wniosek o wyjaśnienie w terminie 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku (do 15 każdego miesiąca) organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, od której służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Osoby prawne są obowiązane złożyć, w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklarację na podatek od nieruchomości, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (deklaracja na podatek od nieruchomości), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
- Odpowiednio skorygować deklarację w razie zmian tj. zakup lub sprzedaż nieruchomości.
- Bez wezwania wpłacać zadeklarowany podatek na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminie do 31 stycznia pierwsza rata, kolejne do 15 każdego miesiąca.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, organ podatkowy na podstawie złożonej korekty zmniejsza wysokość należnego na dany rok podatku.
- Nie zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Lubin, zgodnie z zawiadomieniem organu podatkowego o zmianie numeru konta bankowego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 13:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:56 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:55 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:51 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:49 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:24 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:24 Usunięto załącznik ZN-1/A (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:24 Usunięto załącznik ZN-1/B (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:24 Usunięto załącznik DN-1 (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:24 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:23 Usunięto załącznik DN-1 .DOC (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:23 Usunięto załącznik ZN-1/A .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:23 Usunięto załącznik ZN-1/B .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:23 Usunięto załącznik Oświadczenie .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.12.2013 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 11:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "Oświadczenie .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "ZN-1/B .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "ZN-1/A .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "DN-1 .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:01 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:01 Dodano załącznik "ZN-1/B" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:01 Dodano załącznik "ZN-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:01 Dodano załącznik "DN-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:00 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:00 Usunięto załącznik ZN-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:00 Usunięto załącznik ZN-1/B (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:00 Usunięto załącznik DN-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:00 Usunięto załącznik Oświadczenie w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 11:59 Usunięto załącznik ZN-1/A w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 11:59 Usunięto załącznik ZN-1/B w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 11:59 Usunięto załącznik DN-1 w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 11:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:33 Dodano załącznik "DN-1 w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:33 Dodano załącznik "ZN-1/B w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:33 Dodano załącznik "ZN-1/A w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:33 Dodano załącznik "Oświadczenie w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:39 Dodano załącznik "DN-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:39 Dodano załącznik "ZN-1/B" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:39 Dodano załącznik "ZN-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:39 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:38 Usunięto załącznik DN-1 w PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:38 Usunięto załącznik DN-1 w RTF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:38 Usunięto załącznik ZN-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:38 Usunięto załącznik ZN-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:37 Usunięto załącznik ZN-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:37 Usunięto załącznik ZN-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:37 Usunięto załącznik Oświadczenie w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 10:37 Usunięto załącznik Oświadczenie w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "Oświadczenie w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "Oświadczenie w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "ZN-1/B w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "ZN-1/B w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "ZN-1/A w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "ZN-1/A w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "DN-1 w RTF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:01 Dodano załącznik "DN-1 w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz DN-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz DN-1 w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:54 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 10:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:58 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)