Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- art. 2-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (tekst jednolity DZ.U. z 2014r., poz. 849)
- uchwała Nr XXXIV/303/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4905 z dnia 28.11.2017 r.).
- uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie nieruchomości tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
- wypełniony formularz „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”. (do pobrania w załączniku)
- wypełniony formularz „Oświadczenie”. (do pobrania w załączniku)
 
II. OPŁATY
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY/ODPOWIEDZI
Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie do:
- 30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Osoby fizyczne , są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (formularze: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
- Nie zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 13:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:53 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:53 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:52 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:52 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 14:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:56 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:56 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:55 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:55 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2016 12:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:31 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:31 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:26 Usunięto załącznik IN-1 (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik ZN-1/A (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik ZN-1/B (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik IN-1 .DOC (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik ZN-1/A .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik ZN-1/B .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:25 Usunięto załącznik Oświadczenie .DOC
(Tomasz Przyszlak)
16.12.2013 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 11:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "Oświadczenie .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "ZN-1/B .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "ZN-1/A .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:53 Dodano załącznik "IN-1 .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Dodano załącznik "ZN-1/B" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Dodano załącznik "ZN-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Dodano załącznik "IN-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Usunięto załącznik ZN-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:05 Usunięto załącznik ZN-1/B (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Usunięto załącznik IN-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Usunięto załącznik Oświadczenie w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Usunięto załącznik ZN-1/A w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Usunięto załącznik ZN-1/B w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Usunięto załącznik IN-1 w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:32 Dodano załącznik "IN-1 w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:32 Dodano załącznik "ZN-1/B w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:32 Dodano załącznik "ZN-1/A w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:32 Dodano załącznik "Oświadczenie w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:06 Dodano załącznik "IN-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:06 Dodano załącznik "ZN-1/B" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:06 Dodano załącznik "ZN-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:06 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik ZN-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik ZN-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik ZN-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik IN-1 w PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik IN-1 w RTF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik ZN-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik Oświadczenie w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:05 Usunięto załącznik Oświadczenie w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "Oświadczenie w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "Oświadczenie w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "ZN-1/B w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "ZN-1/B w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "ZN-1/A w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "ZN-1/A w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "IN-1 w RTF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:08 Dodano załącznik "IN-1 w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz IN-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz IN-1 w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZN-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr
LXXI/322/05 z dnia 22 listopada 2005 r.

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:03 Usunięto załącznik uchwała Rady Miejskiej w Lubinie
XVIII/234/04 z dnia 23 listopada 2004 r.

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:49 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)