PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 888)
Aktualne stawki link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- pismo przewodnie
- wypełniony formularz DL-1 – informacja o gruntach
- wypełniony załącznik ZDL- 1 w przypadku przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- wypełniony załącznik ZDL-2 w przypadku przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularze do pobrania link
 
II. OPŁATY
bez opłat
 
III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY
- odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

V. INORMACJE DODATKOWE
- Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
- Podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
- Odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian tj. zakup lub sprzedaż lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
- Bez wezwania wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, organ podatkowy na podstawie złożonej korekty zmniejsza wysokość należnego na dany rok podatku.
- Niezgłoszenie lasu do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Gmina Miejska Lubin
PeKaO S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2020 10:47