Lubin, dnia 23 czerwca 2010r.

RM.0052- 08 /2010

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 29 czerwca 2010r. o godz. 15.15 LXXIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 27/2010.

4. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu użytkowania lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 22/2010.

5. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 35//2010.

6. Uchwała w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 34/2010

7. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 33/2010.

8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 29/2010.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 23/2010.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 24/2010.

11. Uchwała w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Lubinie o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej - PROJEKT NR 25/2010.

12. Uchwała w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 50-069 Wrocław  ul. Of. Oświęcimskich 5 - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej - PROJEKT NR 26/2010.

13. Uchwała w sprawie pomocy finansowej - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 37/2010.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:24.06.2010 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.06.2010 12:08